Είσοδος Συνεργατών

 • Ελληνικα
  • Αγγλικα
  • Ρουμανικα
  • Βουλγαρικα

ΑρχικήΕνεργειακή & Περιβαλλοντική Πολιτική - KRAFT Paints

KRAFT PAINTSΗ Πολιτική της εταιρίας είναι:

 • Η διεξαγωγή του συνόλου των δραστηριοτήτων της Εταιρίας να διεξάγεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, με βάση τη φιλοσοφία των προτύπων ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ΙSO 50001:2018 και ΕΝ ΙSO 14001:2015.
 • Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σε συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και με τη χρήση ενέργειας.
 • Η εφαρμογή των συστημάτων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Ο καθορισμός των Αντικειμένων και Σκοπών των Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων.
 • Η αξιολόγηση και η συνεχής βελτίωση της συνολικής Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Επίδοσης της εταιρίας, με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης.
 • Η υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων ενεργειακών και περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία της εταιρίας.
 • Η εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού της εταιρίας σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 • Η βελτίωση της συνολικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της εταιρίας, ιδιαίτερα σε θέματα Εξοικονόμησης Πόρων, Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων.
 • Η προώθηση του ανοικτού διαλόγου και η ενημέρωση του κοινού σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού. Η εδραίωση της έννοιας της οικολογικής ευαισθησίας και του ενεργειακού και περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει τη Διοίκηση της εταιρίας σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής των εργαζομένων στην εταιρία.
 • Η ανάθεση της συνολικής ευθύνης για τη λειτουργία και την τήρηση των Συστημάτων Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ανατίθεται στον Υπεύθυνο Διαχειριστικών Συστημάτων, τον οποίο η Διοίκηση δεσμεύεται να στηρίξει με όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους, ώστε το Σύστημα να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει τους σκοπούς της δημιουργίας του.
 • Η αξιολόγηση των προτεραιοτήτων της εταιρίας είχε σαν αποτέλεσμα την προώθηση και υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων και προγραμμάτων:
  • Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης σε χαρτί, αλουμίνιο, εύκαμπτο θερμοσυρρικνούμενο πλαστικό, πλαστικά καπάκια, δοχεία πολυπροπυλενίου & πολυαιθυλενίου, παλαιούς ηλεκτρικούς λαμπτήρες και φωτιστικά σώματα, ηλεκτρικούς συσσωρευτές, οικιακές μπαταρίες, μελανωτές εκτυπωτών, πλαστικά & μεταλλικά δοχεία, ξύλινες παλέτες, scrap μέταλλα, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, σε συνεργασία με Αδειοδοτημένους Προμηθευτές για τη διαχείριση και αξιοποίηση των υλικών αυτών.
  • Έκδοση Πιστοποιητικών Καταλληλότητας & Συμμόρφωσης Προϊόντων & Α Υλών.
  • Ανάκτηση αποβλήτων (διαλύτου & νερού) της παραγωγικής διαδικασίας, της έκπλυσης των περιεκτών και λοιπού εξοπλισμού και την επαναχρησιμοποίησή των ως μέσα καθαρισμού. Η ανάκτηση γίνεται σε μονάδα διαλειπόμενης λειτουργίας Θερμικής και Φυσικοχημικής Επεξεργασίας.
  • Συλλογή, ασφαλής αποθήκευση και διάθεση, της παραγόμενης λάσπης από την Θερμική και Φυσικοχημική Επεξεργασία της σε Αδειοδοτημένες Εταιρίες Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.
  • Εναρμόνιση με τις Ελληνικές και Κοινοτικές διατάξεις και αντικατάσταση των επιβλαβών ουσιών που κρίνονται επικίνδυνες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
  • Εφαρμογή προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συνολικών ετήσιων εκπομπών αέριων ρύπων NOx, SO2 και σωματιδίων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Ομίλου.
  • Εφαρμογή προγράμματος μείωσης κατανάλωσης καυσίμου, στις συνολικές δραστηριότητες του Ομίλου.
  • Εφαρμογή προγράμματος μείωσης κατανάλωσης νερού δικτύου και ηλεκτρικής ενέργειας

Η εταιρεία, πρωτοπόρα στον κλάδο της, εγκαθιστά Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό EMAS ΙΙΙ 1221/2009 (Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου), που τροποποιήθηκε από τον ΕΚ1505/2007, προωθώντας επικοινωνιακά την δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και προγραμμάτων της, διαμέσου των Ετήσιων Περιβαλλοντικών Δηλώσεων. Στην διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/emas2/public/registration/list,  πιστοποιείται η διατήρηση εγγραφή μας στο EMAS.

Από το 2003, η εταιρία είναι ενταγμένη στο συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, σύμφωνα με το Ν.2939/06-08-01 (ΦΕΚ179 Α) και μεθοδεύει την απεικόνιση του Green Dot σε όλες τις μακέτες των δοχείων συσκευασίας της.

Επίσης, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Επικίνδυνων και μη Επικίνδυνων Υγρών και Στερεών Αποβλήτων.

Η εταιρία επενδύει σε αγορά και εγκατάσταση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας, την εξάλειψη εργατικών ατυχημάτων, την πρόληψη διαρροών μείωση αιωρούμενων σωματιδίων, αέριων εκπομπών, θορύβου, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, την αύξηση της φωτεινότητας, την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, την πιο άνετη διαμονή και εξυπηρέτηση των εργαζομένων σε κοινόχρηστους χώρους.