Προωθητική Ενέργεια«Kraft Pro App»

1. Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας.

H εταιρεία «Druckfarben Hellas ΑΕΒΕ» με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λ. Μεγαρίδος (περαιτέρω η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια επιβράβευσης εξειδικευμένων επαγγελματιών και του δικτύου καταστημάτων της, με την ονομασία «Kraft Pro App» (εφεξής η «Ενέργεια»), η οποία διενεργείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη με την ονομασία «KRAFT PRO APP» μέσω Google Play Store και Apple IOS Store.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν αποκλειστικά όσοι είναι άνω των 18 ετών, διαμένουν στην Ελλάδα και είναι επαγγελματίες (ήτοι ελαιοχρωματιστές, συνεργεία χρωματισμού κτλ) ή ανήκουν στο δίκτυο καταστημάτων της «KRAFT PAINTS», ενώ αποκλείονται: α. οι εργαζόμενοι της «Διοργανώτριας», β. οι εργαζόμενοι του «Συνεργάτη», γ. οι ιδιώτες, δ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

3. Διάρκεια της Ενέργειας

H διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας «Kraft Pro App», ορίζεται από την Δευτέρα 29/07/2019, ώρα 00:00 π.μ. έως και την Πέμπτη 31/12/2020, ώρα 00:00μ.μ. Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να παρατείνει, να διακόψει ή να ματαιώσει μονομερώς ή πλήρως την «Ενέργεια», να τροποποιήσει χωρίς περιορισμούς τους όρους αυτής, να μεταβάλλει το χρόνο διεξαγωγής της, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της κατόπιν σχετικής τροποποίησης κι ενημέρωσης των παρόντων όρων.

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια

Για την έγκυρη συμμετοχή στην Ενέργεια, ο συμμετέχων θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
Α) να εγκαταστήσει, στο κινητό του τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή που υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα, την εφαρμογή «Kraft Pro App».
B) Να ακολουθήσει τα βήματα εγγραφής στο πρόγραμμα, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία για τους σκοπούς της Ενέργειας. Η έγκριση της υποβολής συμμετοχής στην Ενέργεια έγκειται στην Διοργανώτρια, η οποία θα εγκρίνεται ή απορρίπτεται εντός εύλογου χρόνου.
Γ) Ο συμμετέχων θα πρέπει κατά την διάρκεια που βρίσκεται στο συνεργαζόμενο κατάστημα, να ανοίξει την εφαρμογή, να επιλέξει την επωνυμία του καταστήματος στο οποίο βρίσκεται και το οποίο συμμετέχει στην Ενέργεια και να σαρώσει με την κάμερα της συσκευής τον ειδικό και μοναδικό γραμμωτό κώδικα (QR code) που βρίσκεται επάνω σε κάθε συσκευασία που συμμετέχει στην Ενέργεια (βλ. Παράρτημα 1) προκειμένου να συλλέξει τους αντίστοιχους πόντους.
Δ) Οι πόντοι που έχει συλλέξει ο συμμετέχων εμφανίζονται και εγκρίνονται μέσω ειδικού URL στο Internet από το συνεργαζόμενο δίκτυο καταστημάτων της Διοργανώτριας που συμμετέχει στην Ενέργεια, το οποίο επιβεβαιώνει την αγορά των προϊόντων, και οι οποίοι πιστώνονται στον εξειδικευμένο επαγγελματία/πελάτη.

5. Δώρα

Τα Δώρα της Ενέργειας είναι τα εξής και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους πόντους εξαργύρωσης:

  • Σετ 8 κατσαβιδιών με την εμπορική ονομασία Facom και κωδικό προϊόντος AN.J8PB
  • Ηλεκτρικό κατσαβίδι με γωνιακό αντάπτορα που περιλαμβάνει 20 αξεσουάρ και μεταλλική θήκη, με την εμπορική ονομασία Black & Decker και κωδικό προϊόντος CS3652LC-QW
  • Σετ 3 (τριών) τεμαχίων που περιλαμβάνουν: μία σκάφη Ν. τύπου από αναγεννημένο υλικό, ένα ρολό Rodan No 18 και ένα ημίδιπλο πινέλο No2, με την εμπορική ονομασία Rollex
  • Σετ ρουχισμού με λογότυπα Kraft τα οποία περιλαμβάνουν: ένα T-Shirt, μία φόρμα εργασίας με τιράντες, ένα καπέλο, ένα υφασμάτινο γιλέκο
  • Διατακτικές αγορών διάφορων αλυσίδων σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
  • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, ανάλογα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα και χρονική περίοδο.

Σε περίπτωση έλλειψης συγκεκριμένου ως άνω κωδικού από την αγορά, η Διοργανώτρια δικαιούται να το αντικαταστήσει με άλλο ίσης αξίας σε κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δικαιούται, επίσης, να τροποποιεί και να επιλέγει ελεύθερα τα Δώρα, καθώς και τους αντίστοιχους πόντους επιβράβευσης ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της στη διάρκεια της Ενέργειας ενημερώνοντας σχετικά τους επαγγελματίες/πελάτες που συμμετέχουν στην Ενέργεια με την τροποποίηση των όρων αυτών.

6. Εξαργύρωση πόντων

Οι συμμετέχοντες κατά την συγκέντρωση των απαιτούμενων πόντων από την αγορά προϊόντων της Διοργανώτριας μπορούν να τους εξαργυρώσουν με τα αντίστοιχα Δώρα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1, μέσω της ειδικής εφαρμογής.

Για την έγκυρη εξαργύρωση κατά τα ανωτέρω, νοείται, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε συμμετοχή στην Ενέργεια για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα εξής: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

7. Αποστολή Δώρων - Άρνηση αποδοχής του Δώρου

Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά. Τα Δώρα είναι αυστηρώς προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά και δεν αντικαθίστανται.

Τα Δώρα θα αποστέλλονται στους συμμετέχοντες στα στοιχεία που οι ίδιοι θα δηλώσουν στην Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία μαζί τους, ύστερα από την υποβολή του αιτήματος εξαργύρωσης, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την λήψη του. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων της Ενέργειας δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει σχετική βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και το Δώρο θα επιστραφεί στην Διοργανώτρια.

8. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το Δώρο. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των Δώρων.
Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης πόντων συμμετοχής στην Ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
Οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των Δώρων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή/και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του Δώρου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της Ενέργειας, άλλως ρητά παραιτούνται με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση. Μετά την απονομή του Δώρου, σχετικά με οποιοδήποτε ελάττωμα προκύψει ή δυσλειτουργία ή απορία οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια θα πρέπει να απευθύνονται στην κατασκευάστρια εταιρεία ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτής στην Ελλάδα, προσκομίζοντας το δελτίο που συνοδεύει το Δώρο κατά την παραλαβή του.
Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω Ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.
Μετά την απονομή του Δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωσή της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί, ακόμη και βάσει ενδείξεων, από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης, τότε η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει αυτόν από την Ενέργεια ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του Δώρου του. Σε περίπτωση που του έχει παραδοθεί το Δώρο, η Διοργανώτρια θα δικαιούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσει την επιστροφή του Δώρου από το νικητή στην άριστη κατάσταση που του παραδόθηκε με έξοδα του ιδίου εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη συμμετοχή τους οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια στα πλαίσια της Ενέργειας και μετά τη λήξη αυτής έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
Σύμφωνα με τις εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Διοργανώτρια θεωρείται Υπεύθυνος επεξεργασίας (Controller) και o Συνεργάτης θεωρείται Εκτελών την Επεξεργασία (Processor) για τα ΔΠΧ αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της Ενέργειας. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στην Διοργανώτρια με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Druckfarben Hellas ΑΕΒΕ, Λ. Μεγαρίδος, θέση Καλιστήρι,TK 193 00 Ασπρόπυργος, με την ένδειξη «KRAFT PRO APP». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 15 – 22, 77 επ., 80, 82, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης κτλ.), επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.
Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και o Συνεργάτης δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της συμμετοχής στην ενέργεια ή σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και αναφορικά με όποιο τεχνικό πρόβλημα τυχόν προκύψει στην ως άνω εφαρμογή.

10. Λοιποί Όροι

A. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την Ενέργεια αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω email: proapp@kraftpaints.gr ή στο τηλέφωνο: +30 210 55 19 500 (τμήμα Marketing)
Γ. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Ενέργειας.

Παράρτημα 1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΝΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΝΤΟΙ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΠΟΝΤΟΙ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

KRAFT MASTER  ΛΕΥΚΟ 3L

5

6

KRAFT MASTER  ΛΕΥΚΟ 10L

14

17

KRAFT MASTER  ΒΑΣΗ P 2.91L

5

6

KRAFT MASTER  ΒΑΣΗ P 9.7L

14

17

KRAFT 4 SEASONS  ΛΕΥΚΟ 3L

6

7

KRAFT 4 SEASONS  ΛΕΥΚΟ 10L

17

21

KRAFT 4 SEASONS ΒΑΣΗ Ρ 2,91L

6

7

KRAFT 4 SEASONS ΒΑΣΗ Ρ 9,7L

17

21

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΝΤΟΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΩΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΝΤΟΙ

CS3652LC *

BLACK & DECKER, 3.6V 1.5Ah LiION ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 20 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΗΚΗ

820

235.J1PB *

FACOM SET 3 ΞΥΣΤΡΕΣ

650

PRESENT TEAM *

ΣΕΤ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (T-SHIRT, ΦΟΡΜΑ, ΚΑΠΕΛΟ, ΓΙΛΕΚΟ

500

ROLLEX *

ROLLEX SET (ΣΚΑΦΑΚΙ, ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ)

200

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ SΟUPER MARKET *

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ 6€

150

3ΜΕΡΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ **

3ΜΕΡΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

17000

* Μόνο για επαγγελματίες

** Μόνο για δίκτυο καταστημάτων